Hankkeet

Cool4City – Clean Green City by Smart Waste Management

Hankkeen tavoitteet Mukava, kodikas, puhdas ja vihreä elinympäristö on tärkeä kestävän ja älykkään aluekehityksen osa. Kansalaisten elämänlaatu ja terveys voidaan varmistaa vain, jos luonnolliset järjestelmät säilyvät ja ympäristön asianmukainen laatu säilyy. Paikallisviranomaisilla on tärkeä [...]

Energize Co2mmunity – Real-life implementation of renewable community energy projects

Hankkeen tavoitteet Energize Co2mmunity hankkeessa toteutetaan uusiutuvan yhteisöenergian (engl. Community energy, CE) pilottihankkeita Itämeren ympärysmaissa. Hanke jatkaa onnistuneen Co2mmunity-hankkeen (2017-2020) pohjalta yhteisöenergian edistämistä. Päätavoite on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa Itämeren ympärysalueilla pilotoimalla yhteisöenergiaa. Kansalaiset [...]

SHOPS2HUBS – Kierrätyskeskus 2.0

Hanketta rahoittaa: Hankepartnerit: Hankkeen tavoitteet SHOPS2HUBS - Kierrätyskeskus 2.0 -hankkeessa kehitetään kohteena olevista kierrätyskeskuksista kiertotalouden innovaatiokeskittymiä ja kiertotalousHUBeja, jotka mahdollistavat uuden kiertotalouden liiketoiminnan syntymistä, [...]

HYPPY — Rakennusosat ja materiaalit kiertoon – kokeiluilla uutta liiketoimintaa

  Hanketta rahoittaa:     Hankepartnerit:     Hankkeen tavoitteet Rakennusala käyttää erittäin suuria materiaalimääriä, ja alan [...]

Cata3Pult – Finnish Russian Public Private Partnership catalyzing new green business

Hankkeen tavoitteet Edistää taloudellista ja ympäristöön liittyvää kehitystä, parantaa alueellista yritystoiminnan kilpailukykyä rajatylittävän julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön avulla ja kannustaa vihreiden ratkaisujen kehittämiseen ohjelma-alueella. Houkutella yrityksiä investoimaan, sijoittumaan ja toimimaan ohjelma-alueella. Green Net [...]

ASIA-CLEAN

Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten ja virolaisten cleantech-, healthtech, smart city, ympäristö- ja energiateknologian yritysten vientiä hankkeen kohdealueille Kiinassa ja Malesiassa. Hankkeen kohdealueita [...]

HUKATON – Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen

Hankkeen tavoitteet HUKATON -hankkeen päätavoitteena on kehittää teknistaloudellisesti optimoituja älykkäitä kokonaisratkaisuja hukkalämmön parempaan hyödyntämiseen valituissa tarkastelukohteissa ja tunnistaa niiden pohjalta monistettavia konsepteja, joita voidaan monipuolisesti hyödyntää rakennetussa ympäristössä myös hankkeen [...]

BSR Electric – Fostering e-mobility solutions in urban areas

Hankkeen tavoitteet BSR Electric -hanke edistää sähköisiä liikkumisratkaisuja osana kaupunkien liikennejärjestelmiä. Hankeen fokuksessa ovat seuraavat sähköiset liikkumisvälineet: sähköpyörät sähköbussit sähköinen kaupunkilogistiikka sähköskootterit sähköinen vesiliikenne (sähkölautat) Hankkeessa tutkitaan ja pilotoidaan erilaisia kaupunkiliikenteeseen soveltuvia sähköisiä [...]

Co2mmunity – Co-producing and co-financing renewable community energy projects

Hankkeen tavoitteet Co2mmunity -hankkeen päätavoitteena on edistää uusiutuvan energian community energy (CE) -toteutusprojektien syntyä. Green Net Finlandin rooli Green Net Finland edistää hankkeessa aurinkosähkö-, maalämpö- ja poistoilmahukkalämpö -projektien syntyä Helsingin ja Uudenmaan taloyhtiöissä. Työn toteutukseen [...]

RANTA – Rakentamisen kiertotalous kunnissa

Hankkeen tavoitteet RANTA-hankkeessa edistetään rakennettuun kaupunkiympäristöön/rakennuksiin ja maamassojen hallintaan liittyviä kiertotalouden mahdollisuuksia kunnissa. Rakennus- ja purkujätteet sekä maa-ainekset ovat kunnille iso haaste ja niille on tarpeen etsiä ja luoda uusia käyttömuotoja [...]

CB2East – Uutta liiketoimintaa EU:sta itään

Hankkeen tavoitteet CB2East - Central Baltic Cleantech Clusters expanding to East of EU markets on hanke, jossa rakennetaan uusi yhteistyömalli klusteriorganisaatioiden välille sekä kartoitetaan uusia vientimahdollisuuksia suomalaisille cleantech-alan yrityksille. Hankkeen kohdemarkkinat ovat Pietarin alue [...]

TARVE – Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuushankinnoissa

Hankkeen tavoitteet Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa (TARVE) -hankkeessa päätavoitteena on tukea energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa kunnissa (erit. kiinteistökannassa). Tätä tavoitellaan: kehittämällä energiatehokkuutta parantavien hankintojen päätöksenteon prosessia mm. kouluttamalla kuntien päätöksentekijöitä [...]

HP4NZEB – Lämpöpumppukonseptit lähes nollaenergiarakentamisessa

Hankkeen päätavoite HP4NZEB - Lämpöpumppuratkaisuihin perustuvat energiatehokkaat ja kustannusoptimaaliset lähes nollaenergiarakennuskonseptit oli kehityshanke, jossa kartoitettiin lämpöpumppujen roolia lähes nollaenergiarakentamisessa. Hankkeessa selvitettiin asuintaloihin ja niiden korjausrakentamiseen liittyviä lähes nollaenergiarakentamisen ratkaisuja Suomessa, sekä erityisesti sitä millainen rooli [...]

RASTI – Fiksusti Pietariin!

Hankkeen tavoitteet RASTI - Fiksusti Pietariin -hankkeen päätavoitteena oli tukea Pietarin cleantech-klusterin perustamista. Aktiivisen perustajaroolin kautta haluttiin varmistaa samalla suomalaisten ja uusmaalaisten yritysten pääsyä mukaan klusterin toimintaan. Lisäksi RASTI-hankkeessa tarjottiin yrityksille Venäjään/Pietariin liittyvää markkinatietoa, konsultointia, neuvontaa [...]

ENSIO – Cleantech-alan pk-yritysten tulevaisuuden ennakointikyvyn kehitys

Hankkeen tavoitteet ENSIO (Ennakointi – Strategia – Innovaatio – Osaaminen) -hanke oli cleantech-alalla toimivien pk-yritysten tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistamiseen, liike-toimintastrategian kehittämiseen sekä yritysverkoston luomiseen keskittynyt ennakoiva kehityshanke. Hanke toteuttiin osana Uudenmaan ELY-keskuksen "Osaamisen ennakoinnilla kasvua" [...]

IJI – Innovatiivisuutta Julkisiin Investointeihin

Hankkeen tavoitteet Innovatiivisuutta julkisiin investointeihin (IJI) -hankkeessa tuettiin ekotehokkaiden innovaatioiden ja palvelumallien kehittymistä ja liittämistä julkisiin hankintaprosesseihin. Kunnille ja muille julkisille toimijoille tarjottiin käytännön tukea ja informaatiota hankintaprosessin toteutukseen. Hankkeen toimenpiteet keskittyivät maakunnallisten kehittämistarpeiden pohjalta [...]

CIE – Cleantech Incubation Europe

Hankkeen tavoitteet Cleantech Incubation Europe (CIE) oli EU INTERREG IVC -rahoitettu hanke, jossa kuusi partnerikaupunkia - Helsinki, Delft, Peterborough, Pariisi, Torino ja Budapest verkostoituvat tukeakseen cleantech-alan innovaatioiden kaupallistumista, yrittäjyyttä ja hautomotoiminnan kehittymistä. Hankkeessa mm. [...]

HEA – Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen

Hankkeen tavoitteet Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (HEA) -hankkeessa kehitettiin erityisesti ikäihmisten hyvinvointia, toimintakykyä sekä energiatehokasta asumista lisääviä sosiaalisia ja teknisiä ratkaisuja. Turvallinen selviytyminen kotona edellyttää kotien ja muun arkiympäristön esteettömyyskorjauksia ja muutostöitä, energiatehokkuuden lisäämistä [...]

EEMontti – Pientalojen lämmityskulut puoleen!

Hankkeen tavoitteet EEMontti -hankkeessa järjestettiin "EEMontti – Lämmityskulut puoleen" kilpailu, joka oli suunnattu energiaremonttien tarjoajille. Kilpailussa etsittiin innovatiivisia ratkaisuja pientalojen energiatehokkuuden parantamiseksi kohtuukustannuksin. Green Net Finland ry:n järjestämän kilpailun päärahoittajana toimi Suomen itsenäisyyden [...]

OSKE – Osaamiskeskusohjelma

Hankkeen tavoitteet Osaamiskeskusohjelma (OSKE) oli valtioneuvoston erillisohjelma, jonka toiminta-ajatuksena oli korkeatasoisen osaamisen hyödyntäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta. Ohjelmakaudella (2007-2013) otettiin käyttöön klusteriperustainen toimintamalli, joka verkotti ja kokosi eri puolelle Suomea hajaantunutta osaamista ja osaajia. Osaamiskeskusohjelmaa [...]

ESYLEP – Eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistäminen Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä

Hankkeen tavoitteet ESYLEP – Etelä-suomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistäminen Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä -hankkeen tavoitteina oli: a) tarjota Venäjän markkinoista kiinnostuneille ympäristöteknologia-alan yrityksille mahdollisuus kehittää markkinointia ja verkostoitumista Pietarin alueelle ja Luoteis-Venäjälle; b) tehostaa tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden [...]

RekkEVidde – Sähköautojen todelliset ajomatkat pohjoisissa olosuhteissa

RekkEVidde - Sähköautojen todelliset ajomatkat pohjoisissa olosuhteissa Hankkeen tavoite RekkEVidde oli tutkimushanke, jossa tutkittiin sähköautojen todellisia ajomatkoja pohjoismaissa olosuhteissa. Ajoneuvot testattiin VTT:n kylmälaboratoriossa Espoossa ja Ruotsin Arjeplogassa kylmätestiradalla. Hankkeessa kehitettiin uusia menetelmiä ajomatkan tieteelliseen mittaamiseen [...]

NCA – Nordic Cleantech Alliance

Hankkeen tavoite Nordic Cleantech Alliance oli pohjoismainen yhteistyöhanke, jossa luotiin katto-organisaatio pohjoismaiselle ympäristöteknologialle ja selkeytettiin pohjoismaiden Nordic Cleantech brändiä. Yhtenäisen Nordic Cleantech -brändin kautta lisättiin pohjoismaisten ympäristöteknologiaratkaisujen näkyvyyttä kansainvälisesti. Brändin luotettavuutta ja tiedettävyyttä kasvatettiin toimimalla aktiivisesti Puolan ja Pohjois-Amerikan [...]

SYÖKSY – Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä

Hankkeen tavoitteet SYÖKSY-tutkimushankkeen päätavoitteena oli kehittää käyttäjälähtöisesti vähäpäästöisiä joukkoliikenteeseen pohjautuvia liikkumisratkaisuja kehäradan varren syöttöliikenteeseen sekä Marja-Vantaan (nyttemmin Kivistön) ja Aviapoliksen alueiden asukkaiden, työntekijöiden ja vierailijoiden asiointiliikenteeseen hyödyntäen erityyppisiä sähköisiä ajoneuvoja, sekä muita matalan CO2 [...]

Innovaatioputkesta yritystoimintaa – Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen

Hankkeen tavoitteet Innovaatioputkesta yritystoimintaa – Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen -hanke tarjosi ympäristömonitoroinnin ja materiaali- ja energiatehokkuuden alan yrityksille ja yksittäisille keksijöille yksilöllistä tukea innovaatioiden kehitykseen, kaupallistamiseen, yhteistyökumppaneiden ja rahoituksen etsimiseen sekä kansainvälistymiseen. Hankkeessa luotiin uudenlainen räätälöity [...]

SAVE ENERGY – Julkisten tilojen energiansäästö

Hankkeen tavoitteet SAVE ENERGY oli EU:n kilpailukyvyn ja innovoinnin CIP-puiteohjelman ICT PSP -ohjelman osarahoittama EU-hanke, jonka tavoitteena oli vähentää energiankulutusta julkisissa rakennuksissa aikaansaamalla käyttäjätottumusten muutoksia sekä ottamalla käyttöön älykästä energianhallintateknikkaa. Hankkeessa pilotoitiin erityyppisiä julkisia rakennuksia [...]