Digipurku-hanke kehittää ja ottaa käyttöön rakennusten tehokasta purkamista ja kierrätystä edistäviä digitaalisia ratkaisuja tiedon keräämiseen, organisoimiseen ja kommunikointiin purkukohteista sekä niiden materiaaleista ja osista. Purkurakennusten materiaalien ja osien uudelleenkäyttö on vaikuttava keino vähentää rakentamisen hiilipäästöjä, vähentää purkamisesta syntyvää jätemäärää sekä kohtuullistaa resurssien kulutusta. Sen myötä purku- ja rakennusalan yrityksille voi syntyä uutta kestävää ja paikallisesti vaikuttavaa liiketoimintaa. Valmiuksia purkuosien uudelleenkäyttöön tulisi kehittää yhteistyössä purkamisen ja osien uudelleenkäyttöketjun eri toimijoiden kanssa. Digitaalisuuden keinoin voidaan tehostaa ja sujuvoittaa rakennusosien uudelleenkäytön prosesseja, mikä on liiketoiminnan kasvun edellytys. Hanke työskentelee yhteistyökumppaneidensa kanssa kohti näitä tavoitteita.

Purkurakennuksen tietomalleja tutkitaan ja kehitetään käytännön kokeilukohteiden pohjalta yhteistyössä kohteiden omistajien ja yritysten kanssa. Hanke luotaa ja kehittää yritysten ja toimijoiden valmiuksia digitaalisten apukeinojen hyödyntämiseen. Lisäksi hanke tutkii menetelmiä, joilla purkurakennusten osien uudelleenkäytön kannalta hyödyllinen tieto saataisiin helpommin ja nopeammin digitaalisesti hyödynnettävään muotoon. Hanke kehittää purkamisen hiilivaikutusten arviointimenetelmiä hankintojen näkökulmasta ja pyrkii selvittämään rakennusosien uudelleenkäyttömahdollisuuksia kansainvälisten esimerkkien avulla. Hanke luo ja fasilitoi viiteryhmiä, joiden kautta vuoropuhelua yritysten ja kiinteistöjen omistajien kanssa edistetään sekä tuloksia jalkautetaan. Hankkeen viiteryhmään ovat kaikki kiinnostuneet yritykset, kiinteistön omistajat, viranomaistahon edustajat ja asiantuntijat Suomessa tervetulleita. Voit liittyä heti mukaan alla olevan linkin kautta.

HANKKEEN TOTEUTTAJAT: Green Net Finland (lead partner), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Suomen Ympäristöopisto SYKLI, Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK)

HANKKEEN TOTEUTUSAIKATAULU: 1.1.2023-30.6.2025

HANKKEEN BUDJETTI: 580 000 euroa

RAHOITUS: Hanketta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma. Green Net Finlandin osuutta osarahoittaa myös Senaatti-kiinteistöt.