Hankkeen tavoitteet

RANTA-hankkeessa edistetään rakennettuun kaupunkiympäristöön/rakennuksiin ja maamassojen
hallintaan liittyviä kiertotalouden mahdollisuuksia kunnissa. Rakennus- ja purkujätteet sekä maa-ainekset ovat kunnille
iso haaste ja niille on tarpeen etsiä ja luoda uusia käyttömuotoja sekä kehittää jätteiden ja maamassojen parempaa
hallintaa. Myös materiaalivirtojen aitoon ymmärrykseen tarvitaan merkittävästi lisää tietoa.

RANTA-hankkeessa kehitystyötä tehdään kuntien (Helsinki, Vantaa ja Hämeenlinna) todellisten tarkastelukohteiden pohjalta, joiden avulla kehitetään ja demonstroidaan kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia alueen kehittämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

RANTA-hankkeessa paneudutaan kiertotalouden mahdollisuuksiin monipuolisesti esimerkiksi kehittämällä purku-urakoiden
kiertotaloutta edistävää hankintakriteeristöä, kartoittamalla nykyisiä toiminnan pullonkauloja ja esteitä,
tutkimalla purkujätteen ja suoraan hyödynnettävien osien kierrättämisen toimijakenttää ja liiketoimintamahdollisuuksia
sekä edistämällä maaperän puhdistamiseen ja infran rakentamiseen liittyvien maamassojen hallintaa
kiertotalousperiaatteen mukaisesti.

Green Net Finlandin rooli

Green Net Finland toimii RANTA-hankkeen koordinaattorina. Lisäksi Green Net Finland tunnistaa aiheeseen liittyviä toimijoita liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseksi ja konkretisoimiseksi.

Hankekonsortio

Hankkeen konsortioon kuuluvat Green Net Finlandin lisäksi Metropolia AMK, Suomen ympäristöopisto Sykli sekä Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hanke toteutetaan aikavälillä 11/2016 – 01/2019.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 380 000 euroa ja hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Helsingin, Vantaan ja Hämeenlinnan kaupunki.

Seuraa RANTA-hanketta

RANTA-hanke Facebookissa: https://www.facebook.com/RANTAhanke

RANTA-hanke Twitterissä: Twiitit #RANTA ja #RANTAhanke