Hankkeen tavoitteet

CB2East – Central Baltic Cleantech Clusters expanding to East of EU markets on hanke, jossa rakennetaan uusi yhteistyömalli klusteriorganisaatioiden välille sekä kartoitetaan uusia vientimahdollisuuksia suomalaisille cleantech-alan yrityksille. Hankkeen kohdemarkkinat ovat Pietarin alue Venäjällä sekä Keski-Aasia, erityisesti Kazakstan ja Uzbekistan.

Hankkeen kohdemarkkinoiksi valittiin Pietarin alue Venäjällä sekä Keski-Aasia (Kazakstan ja Uzbekistan), sillä molemmilla markkinoilla on todettu huomattavaa markkinapotentiaalia cleantech-ratkaisuille, mutta toisaalta myös ne voivat toimintaympäristönä olla yrityksille haastavia. Hankkeen erityisfokuksessa ovat rakennetun ympäristön ekotehokkuutta parantavat ratkaisut sekä älykäs vesiosaaminen. Erityisesti toimenpiteissä keskitytään pk-yritysten osaamisen ja näkyvyyden kasvattamiseen.

Hankkeen toimenpiteinä vahvistetaan suomalaisten cleantech-alan yritysten näkyvyyttä kohdemarkkinoilla mm. yhteismarkkinoinnin, asiantuntijapuheenvuorojen ja -tapahtumien (mm. seminaarit) sekä kahdenvälisten tapaamisten kautta. Lisäksi hanke kasvattaa yritysten osaamista tarjoamalla ajankohtaista markkinatietoa sekä alentaa liiketoimintakulttuurin välisiä eroja.

Kaiken hanketoiminnan kautta pyritään löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia valituilla kohdemarkkinoilla.

Toteuttajakonsortio

Suomessa hankkeen toimenpiteistä vastaavat Green Net Finlandin ja Finnish Water Forumin. Lisäksi konsortiossa on mukana myös Latvian cleantech-klusteri Cleantech Latvia.

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hanke toteutetaan 9/2015-8/2018. Sen kokonaisbudjetti on noin 900 000 euroa.

Hanke on osarahoitettu EU:n INTERREG Central Baltic ohjelmasta. Lisäksi sille on myönnetty TEM:n vastinrahoitus.

Hankkeen kotisivut

Yhteystiedot

Evilina Lutfi, projektipäällikkö, Green Net Finland, puh. 050 4362661, etunimi.sukunimi@greennetfinland.fi