Green Net Finland ry säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Green Net Finland ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys toimii koko maan alueella ja lisäksi toiminta voi olla kansainvälistäkin.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on rakentaa vastuullisen ympäristöliiketoiminnan toimijoiden (yksityinen ja julkinen sektori sekä TKI) välistä verkostoyhteistyötä. Tarkoituksena on myös parantaa ja ylläpitää alan yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä edistämällä toimijoiden osaamista ja uusien ratkaisujen käyttöönottoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää kokouksia, tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ja laatii selvityksiä
 • suunnittelee ja toteuttaa verkostoyhteistyötä vastuullisen ympäristöliiketoiminnan eri osa-alueilla
 • järjestää seminaareja, verkostoitumistilaisuuksia ja muita koulutustilaisuuksia
 • käynnistää ja koordinoi alalle tarpeellisia tarkoitukseen liittyviä kehityshankkeita

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan julkista tukea, avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Toiminta on yleishyödyllistä eikä tavoitteena ole tuottaa voittoa tai muuta taloudellista etua siihen osallisille. Yhdistys voi harjoittaa elinkeinotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

3§ Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksen julkaisuja voidaan toimittaa myös muilla kielillä.

4§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä ympäristöalalla toimivat oikeuskelpoiset yhteisöt.

Hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous voi lisäksi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kaikki jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisten jäsenten vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous; kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Mikäli jäsen liittyy yhdistykseen kesken kalenterivuoden, peritään jäseneltä jäsenmaksu jaksotettuna toteutuvien jäsenyyskuukausien mukaan. Maksuvelvollisuus alkaa liittymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Mikäli jäsen eroaa yhdistyksen jäsenyydestä kesken kalenterivuoden, on jäsen velvollinen maksamaan yhdistyksen syyskokouksessaan vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun kokonaisuudessaan.

6§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään 8 ja enintään 12 varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi ja alkaa kalenterivuoden vaihtuessa. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet voivat toimia tehtävässään enintään viisi peräkkäistä toimikautta.

Mikäli syyskokous ei toisin päätä, pyritään vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä valitsemaan yhdistyksen jäseninä olevien yritysten piiristä.

Hallitus kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja, kutsuu hallituksen koolle, tai milloin kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jolloin kullakin hallituksen jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa arpa.

Hallitus voi asettaa avukseen pysyviä tai tilapäisiä neuvostoja tai työryhmiä ja määrätä niiden tehtävät.

7§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee

 • edistää yhdistykseen liittymistä ja ratkaista sen jäseneksi pääsemistä koskevat hakemukset;
 • suunnitella ja kehittää yhdistyksen toimintastrategiaa;
 • valmistella yhdistyksen jäsenten erottamista koskevat asiat;
 • valita ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja;
 • valita hallitukselle sihteeri;
 • vastata yhdistyksen varojen ja omaisuuden hoidosta;
 • antaa vuosittain edellisen vuoden vuosikatsaus;
 • valmistella yhdistyksen kevät- ja syyskokouksten ja ylimääräisten kokousten asiat;
 • käsitellä sellaiset yhdistyksen toimintaa koskevat asiat, jotka voidaan hallituksessa panna vireille taikka jättää sen harkittaviksi;
 • edustaa yhdistystä viranomaisiin ja ulkopuolisiin nähden;
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja panna toimeen niiden päätökset;
 • valvoa, että yhdistyksen jäsenet noudattavat yhdistyksen sääntöjä.

8§ Yhdistyksen toimiston tehtävät

Yhdistyksen toimistoon kuuluu toiminnanjohtaja ja muu tarvittava henkilökunta. Toimiston tehtävänä on:

 • huolehtia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi hallituksen päättämien asioiden hoidosta;
 • suorittaa hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja hallituksen päätösten toimeenpano puheenjohtajan toimeksiannosta;
 • seurata alan kehitystä ja tehdä hallitukselle tarpeelliseksi katsomiaan esityksiä;
 • antaa jäsenille tietoa, selvityksiä ja lausuntoja hallituksen toimeksiannosta;
 • huolehtia yhdistyksen talouden seurannasta ja sen raportoinnista hallitukselle;
 • huolehtia yhdistyksen vuosibudjetista hallituksen toimeksiannosta;
 • suunnitella ja toteuttaa tarpeellista viestintää hallituksen toimeksiannosta;
 • pitää jäsenluetteloa hallituksen toimeksiannosta;
 • suorittaa hallituksen sille antamat muut tehtävät.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat toiminnanjohtaja yksin tai puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden erikseen nimeämälleen henkilölle.

10§ Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja siihen liittyvä vuosikatsaus on annettava tilintarkastajille viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun 15. päivänä. Tilintarkastajien tulee ennen toukokuun 1. päivää antaa hallitukselle kevätkokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään toukokuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä aikana.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Merkitään läsnä olevat edustajat, tarkastetaan valtakirjat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään vuosikatsaus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Kokouksen päättäminen

Kevätkokouksessa otetaan edellisten asioiden lisäksi käsiteltyäviksi ne muut kokouskutsussa mainitut mahdolliset asiat, jotka hallitus esittää tai joista joku yhdistyksen jäsen on vähintään kuukautta ennen kokousta tehnyt hallitukselle kirjallisen perustellun esityksen.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Merkitään läsnä olevat edustajat, tarkastetaan valtakirjat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan seuraavana kalenterivuonna perittävien jäsenmaksujen suuruus
 6. Määrätään palkkiot ja muut korvaukset hallituksen jäsenille, hallituksen asettamien neuvostojen ja työryhmien jäsenille, tilintarkastajille ja vaalitoimikunnan jäsenille
 7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 6§:n rajoissa
 9. Valitaan (a) hallituksen varsinaiset jäsenet; (b) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen varsinaisista jäsenistä; (c) varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti tilintarkastusyhteisö
 10. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa otetaan edellisten asioiden lisäksi käsiteltäviksi ne muut kokouskutsussa mainitut mahdolliset asiat, jotka hallitus esittää tai joista joku yhdistyksen jäsen on vähintään kuukautta ennen kokousta tehnyt hallitukselle kirjallisen perustellun esityksen.

12§ Ylimääräiset kokoukset

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

13§ Kokouskutsut

Kutsut kevät-, syys- ja ylimääräisiin kokouksiin lähetetään jokaiselle yhdistyksen jäsenorganisaation yhteyshenkilölle sähköpostilla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kun ylimääräinen kokous pidetään yhdistyksen jäsenten pyynnöstä, ei hallitus saa lykätä sitä kauemmaksi kuin kolmekymmentä (30) päivää siitä, kun pyyntö on jätetty hallitukselle. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat eikä kokouksessa voi tehdä päätöksiä muista asioista.

14§ Kokousten päätöksistä tiedottaminen

Toiminnanjohtajan tulee saattaa yhdistyksen kokousten päätökset jäsenten tietoon hallituksen toimeksiannosta.

15§ Äänestykset ja äänivalta

Yhdistyksen varsinaisten jäsenen tulee ilmoittaa yhdistyksen kokoukselle kirjallisesti, kuka käyttää jäsenen äänioikeutta. Kullakin yhdistyksen varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsellä on yksi ääni.

16§ Rahastot

Yhdistyksen toiminnan edistämiseksi voidaan muodostaa rahastoja, joiden perustamisesta yhdistyksen kokous päättää.

17§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Irtisanominen astuu voimaan kuluvan kalenterivuoden lopussa.

Jäsen, jonka jäsenmaksu edelliseltä tai sitä aiemmilta vuosilta on suorittamatta seuraavan vuoden alussa, voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen tekemiä päätöksiä. Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. Erotettavaa jäsentä on kuultava paitsi, kun kysymyksessä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

18§ Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä hallituksen annetua asiassa ensin lausuntonsa.

19§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys voidaan purkaa 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen purkautuessa sen varojen ja omaisuuden luovuttamisesta sääntöjen 2§:n mukaiseen tarkoitukseen päättää yhdistyksen viimeinen kokous.