Piktogrammit_gnf_vvGreen Net Finlandin kiertotalouden kehitystoiminta keskittyy kaupunkiympäristön kiertotalouden edistämiseen. Siihen sisältyy muun muassa kiertotalouden edistäminen asumisessa, jätehuollossa, korjausrakentamisessa, rakennusten purkamisessa ja uudisrakentamisessa.

Strategisista fokusalueistamme uusin, eli kaupunkiympäristön kiertotalouden kehittäminen pääsi toden teolla vauhtiin vuonna 2017, kun pääsimme toteuttamaan edellisvuoden lopussa voittamaamme ensimmäistä kiertotalouteen liittyvää kehityshankettamme ”Rakentamisen kiertotalous kunnissa – RANTA”.

RANTA-hankkeessa kokeillaan ja otetaan käyttöön maamassojen koordinointiin ja irtaimiston, rakennusosien sekä materiaalin uudelleenkäytön menettelyjä Helsingissä, Vantaalla ja Hämeenlinnassa. Helsingissä ja Vantaalla keskitytään rakennusten purkamisesta aiheutuvien materiaalivirtojen parempaan hyödyntämiseen, Hämeenlinnassa maamassojen käytön tehostamiseen.

RANTA-hankkeen tarkastelujen kautta kehitetään ja demonstroidaan kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia alueen kehittämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. RANTA-hankkeessa paneudutaan kiertotalouden mahdollisuuksiin monipuolisesti esimerkiksi kehittämällä purku-urakoiden kiertotaloutta edistävää hankintakriteeristöä, kartoittamalla nykyisiä toiminnan pullonkauloja ja esteitä, tutkimalla purkujätteen ja suoraan hyödynnettävien osien kierrättämisen toimijakenttää ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistämällä maaperän puhdistamiseen ja infran rakentamiseen liittyvien maamassojen hallintaa kiertotalousperiaatteen mukaisesti.

Vuonna 2017 olemme yhdessä hankekonsortion kanssa muun muassa selvittäneet rakennusten purkutoimintojen kokonaisketjua etsien prosessin pullonkauloja liittyen kiertotalouden parantamiseen.

22.11.2017 Akava-talossa järjestetty Rakentamisen kiertotaloustyöpaja kokosi asiantuntijat yhteen ideoimaan uutta liiketoimintaa edistämään rakennusten purkutilanteiden kiertotaloutta ja puun uudelleenkäyttöä. Green Net Finland järjesti workshopin yhteistyössä HSY:n ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

Rakennusten purkutilanteiden kiertotalouden edistäminen on laaja ja monisyinen kokonaisuus ja ratkaisut vaativat monipuolista eri osapuolien välistä yhteistyötä. Purkutyön tilaajan ja purkutyön toteuttajan väliin mahtuu kokonaan uudentyyppistä liiketoimintaa, joka tulisi mahdollistaa purkutöiden hankinnassa esimerkiksi aikatalutuksen ja hankintakriteeristön vaatimusten muodossa. Voisiko esimerkiksi uusien yhteistyömallien ja purku-urakan aikataulutuksen kautta mahdollistaa kolmannen osapuolen tulo purkurakennukseen noutamaan kierrätykseen ja jatkokäyttöön sopivat materiaalit? Tai voisiko kokonaisvaltaisella tarkastelulla esimerkiksi hyödyntää maamassoja purkutyömaalta suoraan sopivassa vaiheessa olevaan uuteen rakennusprojektiin?

Uusia liiketoimintaideoita pohti työpajassa yhteensä noin 30 rakentamisen, purkamisen ja kiertotalouden asiantuntijaa. Lue lisää työpajan ideointien pohjalta nousseista ajatuksista GNF:n blogista täältä.

Jatkamme kiertotalouden edistämistä myös vuonna 2018. Olemme kiinnostuneita myös uusista aiheeseen liittyvistä kehityshankkeista.