Hankkeen tavoitteet

ESYLEP – Etelä-suomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistäminen Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä -hankkeen tavoitteina oli: a) tarjota Venäjän markkinoista kiinnostuneille ympäristöteknologia-alan yrityksille mahdollisuus kehittää markkinointia ja verkostoitumista Pietarin alueelle ja Luoteis-Venäjälle; b) tehostaa tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden verkottumista ja yhteistyötä venäläisten toimijoiden kanssa; c) edistää ympäristö- ja energia-alan venäläisten investointien saaminen Etelä-Suomeen; d) Venäjän markkinoille suuntaavien yrityspalvelujen kehittäminen.

 

Hankkeessa vahvistettiin suomalaisten yritysten ja muiden innovaatiotoimijoiden osaamista Venäjälle suuntautuvassa liiketoiminnassa. Projektissa kehitettiin Pietarissa sijaitsevan Helsinki-keskuksen palveluja ja luotiin toimintamalli, jolla sen tarjoamia mahdollisuuksia voittaisin hyödyntää tehokkaasti.

 

Hankkeessa edistettyjä ympäristöliiketoimintaan liittyviä teemoja oivat kaupunkiympäristön ekotehokkuus, mittausteknologia, akkuteknologia, ympäristönhuolto ja jäteveden käsittely.

Green Net Finlandin rooli

GNF:n substanssifokus hankkeessa oli kaupunkiympäristön ekotehokkuus, mittaus ja monitorointi sekä akkuteknologia. Hankkeessa kartoitettiin edellä mainittujen alueiden toimijoita Pietarissa ja laajemmin Luoteis-Venäjällä. Hankkeessa järjestettiin verkostoitumistilaisuuksia venäläisten ja Etelä-Suomalaisten toimijoiden kesken. Lisäksi selvitettiin nykyisen suomalais-venäläisen yhteistyön tavoitteet, tarpeet ja ongelmat edellä mainituilla substanssialueilla. Tunnistettiin myös yhteistyön käynnistämistä hidastavia tekijöitä ja luotiin yksinkertaisia toimintamalleja ja –tapoja innovaatioaihioiden ja liiketoimintaideoiden esittelylle innovaatioiden elinkaaren eri vaiheisiin sekä yritysten kansainvälistymisen eri vaiheisiin.

 

GNF:n päätuloksena ESYLEP-hankkeessa oli sen loppumetreillä käynnistynyt Pietarin cleantech-klusterin muodostamiseen tähtäävä suomalais-venäläinen yhteistyö, jossa on aktiivisesti mukana sekä suomalainen että venäläinen elinkeinoelämä, tutkimusmaailma ja alueellinen hallinto. Klusterin muodostaminen tukee ympäristöteknologian markkinan kasvua ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä Pietarissa ja laajemminkin Venäjällä.

Hankekonsortio

Culminatum Innovation Oy Ltd (koordinaattori), Green Net Finland ry, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy – LAKES, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT.

Hankkeen kesto, koko ja rahoitus

Hanke toteutettiin aikavälillä 10/2010 – 11/2013. Sen budjetti oli 2 200 000 €. Päärahoittajana toimi Päijät-Hämeen Liitto (EAKR-rahoitus).

Hankkeen tulokset

Kolmivuotinen kehityshanke jätti myönteisen ilmapiirin ympäristöystävällisen teknologian viennin tulevaisuudelle.  Erilaiset vienninedistämistapahtumat, yhteistoiminta yritysten kanssa ja vienninedistäjäorganisaatioiden keskinäiset työpajat loivat mallia yhteisen toiminnan konseptille, jota tulee parantaa koko ajan, jotta yritykset voivat aloittaa ja kasvattaa Venäjän vientitoimintaansa jatkossa mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti.

 

ESYLEP-hankkeessa vauhditettiin viranomaisten, yritysten, vienninedistämisorganisaatioiden ja koulutusorganisaatioiden välisiä yhteistyökäytäntöjä, joita on mahdollista jatkojalostaa edelleen.  Koko ESYLEP-hankkeen tuloksissa korostuvat suomalaisten yritysten Venäjän markkinoille pääsyn helpottamiseksi luodut synergiset yritysryhmät, jotka jatkavat toimintaansa hankekauden jälkeenkin. Yhteinen vientimarkkinointi edellyttää siitä kiinnostuneilta yrityksiltä tahtotilaa, keskinäistä luottamusta ja halua kehittää toimintaa edelleen. Toimialaklusterit tarjoavat vientitoiminnan avaamiselle ja kasvattamiselle yhden mahdollisen alustan, sillä pk-yritysten omat resurssit eivät aina riitä kansainvälistymiseen ilman muita osaavia kumppaneita.

 

Yritys- ja tutkimusmaailman väliselle yhteistyölle luotiin uusia toimintamalleja, jotka auttavat molempia tahoja . Uusi invest in -yhteistyömalli osoittaa tulevaisuudessa, onko sen myötä mahdollista kasvattaa erityisesti Etelä-Suomesta houkutteleva investointikohde venäläisille ympäristöteknologia-alan toimijoille.

Tietoisuuden lisääminen ympäristöystävällisistä, energiatehokkaista, kestävän kehityksen mahdollistavista uusista teknologioista koheni venäläisten yritysten ja viranomaisten keskuudessa hankkeen aikana. Myös ympäristötietoisuus lisääntyi, sillä innovatiivisen projektin vaikutukset heijastuvat osaltaan myös Venäjällä käynnistyneeseen ympäristönsuojelutoimenpideohjelmien suunnitteluun.

 

Periaatepäätös Pietarin cleantech -klusterin perustamisesta takasi käynnistetyn yhteistyön jatkuvuutta ja suomalaisten pysyvää näkyvyyttä Pietarin markkinoilla. Se myös mahdollistaa suomalaisille toimijoille uudentyyppisen yhteistyöverkoston Pietarin cleantech-markkinoilla.