Max. 20 % avustus vaatii 20 % energiatehokkuuden parantamista. Mikä on kannattavaa ja kestävää ikääntyvissä (RV 1970 – 2000) kerrostaloissa kolmikantanäkökulmasta – kWh, € ja kg-Co2?

Kaavio 1. 8.11.2019 Blogikirjoituksen
kokonaisuuden hahmotelma (Kts. kokonaisuuden palikat tarkemmin alla). Tekijä: Evilina Lutfi, Co2mmunity -hanke

Ikääntyvät ja keski-ikäiset asuinkerrostalot ja kerrostaloyhtiöt (rakennusvuodet RV 1960 – 1999) noin Helsingin alueella (Etelä-Suomessa) on valittu tässä blogissa (ja Co2mmunity -hankkeessa) erityistarkastelukohteeksi.

Tämän blogin pohdinta-aiheena kolme pääpointtia:

  1. Auttaa ikääntyvien kerrostaloyhtiöiden kansalaisia hahmottamaan nykyistä energiankulutusta, sen kustannukset sekä energiasäästöpotentiaalia ja sen hinnan.
  2. Esittää asuinkerrostalojen energia-asian kokonaiskuvan tavalla, jolla se hahmottuisi myös ei-teknisille ihmisille.
  3. Tuoda esiin Aalto-yliopiston tutkijaryhmän näkemykset päästövähennyspotentiaalista sekä sen hinnasta jaa myös esittää omia arvioita, joita koskevat maalämpö- ja aurinkosähköjärjestelmiä.

Kaukolämpö, sen kulutuksen vähentäminen ja mahdollisuuksien mukaan maalämpö- (MLP)- ja aurinkosähkö- (AS)-järjestelmien mukaan ottaminen on tarkastelun keskiössä. Tämä keskittyminen johtuu siitä, että asumisen energiataseessa noin 80 % on lämpöenergiaa ja n. 20 % on sähköä (kts. kaavio 2 alla).

Kaavio 2. Asumisen energiatase.

Kaukolämpökustannukset kerrostaloyhtiöissä RV1960-1999 ovat noin 125 – 100 senttiä/neliö/kk. Sähkökustannukset ovat vastaavasti 18 – 19 senttiä (kts. kaavio 3 alla).

Kaavio 3. Etelä-Suomen kerrostaloyhtiöiden energian ominaiskustannukset rakennusvuosittain.

”Kaukolämpö 2+3-hahmotelma” (kts. kaavio 4 alla).

Kaavio 4. Kaukolämpö 2+3 -hahmotelma

Aalto-yliopiston tutkijaryhmä on arvioinut vanhojen kerrostalojen Co2-vähentamisen potentiaalia sekä sen hinnan (kts. kaavio 5 alla).

Kaavio 5. Kerrostalojen energiakorjausten päästövähennyspotentiaali.

Tulokset kerrostaloille RV 1976-2000:

•            82% Co2-päästöjen vähennys on saavutettavissa siirtymällä maalämpöön ja hinta sille vähennykselle on 235 €/neliö; hinta per 1 % Co2 per neliö on 2,87 €.

•            36 % Co2-päästöjen vähennys on saavutettavissa pysymällä kaukolämmössä ja hinta sille vähennykselle on 97 €/neliö; hinta per 1 % Co2 per neliö on 2,69 €.

Muut saman Aalto-yliopiston tutkijaryhmän johtopäätökset:

  • Ulkoseinien lisäeristäminen ei useimmiten ollut taloudellisesti kannattavaa
  • Jäteveden LTO sekä aurinkolämmön ja –sähkön hyödyntäminen  – kannattavat kaikissa ikäluokissa.
  • Ikkunoiden uusiminen ja yläpohjan lisäeristäminen – kannattavia
  • Vähäpäästöisen sähkön hyödyntämisellä lämmityskäytössä on tärkeä rooli päästövähennyksissä.

Ns. Co2mmunity -kerrostaloyhtiö

Matriisikaavio 5. Co2mmunity -kerrostaloyhtiö systemaattista tarkastelua varten.

Energiahallintakokonaisuuden hahmottamiseen Co2mmunity -hankkeen Uudenmaan RENCOP-kumppanuusryhmässä on keskusteltu ns. yhteisöasumisen Co2mmunity-kerrostaloyhtiö määritelmästä sekä kerätty tietomallin tämän mallikerrostalon energiataseen tarkastelua varten.  

Yhdistämällä ominaiskulutuksen ja -kustannusten tilastotietoja, muuttamalla kuukausittaisen kulutuksen vuosittaiseksi, analysoimalla datapisteittä satunnaisista relevanteista kohteista sekä käyttämällä Helenin sähkön sekä kaukolämmön hintoja, olen tehnyt energiatasehahmotelman Co2mmunity-kerrostalolle (kts. matriisikaavio 5 yllä).

Energiakorjausten ominaisinvestointihintoja

[€/m2] (kts. kolme korjausvaihtoehtoa kaaviossa 6 alla) ja niiden vaikutuksen energian ominaiskulutukseen [kWh/m2] on vertailtu ostoenergiatase-tilanteeseen ennen energiakorjausta em. Co2mmunity -kerrostaloyhtiön tapauksessa. Mielenkiintoinen havainto: kts. solu !!!10/6.

Kaavio 6. Hahmotelma Ostoenergiatase ennen vs. Energiatase Energiakorjauksen jälkeen.

Hahmotelmaa 6 varten olen koonnut hahmotelman 7 aurinkosäteilyn määrästä ja ajankohdista, aurinkopaneelien tuotosta vs. kaukolämmön kulutuksen määriä aikajanalla (kts. kuvakaavio 7 alla).

Kaavio 7. Aurinkosäteilyn määriä, aurinkopaneelien tuottoja vs. kaukolämmön kulutus (Helsinki/Etelä-Suomi)

Vielä päätteeksi tämän bloginkirjoituksen motiivit:

  1. Co2mmunity -hankkeen päätehtävä on katalysoida ja edistää uusiutuviin energialähteisiin perustuvia yhteisöenergiaprojekteja Helsingin alueella.
  2. Pitkäaikainen henkilökohtainen kiinnostus ikääntyvien asuinkerrostalojen resurssitehokkuuden (ml. energia- ja materiaali -tehokkuus) parantamiseen.
  3. Vakaa mielipide, että lähtökohtaisesti olemassa olevan parantaminen, korjaaminen ja kehittäminen on kestävämpi ja näin oikeampi lähestymistapa.

Kirjoittaja: Evilina Lutfi

P.S. Co2mmunity -hanke kestää syyskuun 2020 loppuun. Aiheesta kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä!